Iga arendusprojekt on omanäoline, mis algab eelnevast koostööst kliendiga. Hea protsessi kujundamisel on ruumi koosloomel, katsetamisel, uue esilekerkimisel ja loomingulisel vabadusel.

Ruumilooja on toeks parima võimaliku metoodika väljatöötamisel, arenduspäevade ja mõttesuunapäevade sisuloomisel, väärtuste ja visiooni sõnastamise või uudsete lahenduste leidmise teekonnal.

pikaajalised ARENDUSPROTSESSID

muudatuste juhtimise toetamine
kaasamisprotsessi kavandamine ja läbiviimine
loov lähenemine probleemide lahendamisel

isiklik ARENG

muudatuste juhtide isikliku arengu, meisterlikkuse, eneseteadlikkuse ja enesetõhususe toetamine

kaasav juhtimispraktika

protsesside juhtimise võimekuse tõstmine

ÕPIdisian

arenguprogrammide, õpirännakute ja hariduse disain

TULEVIKE disain

tulevikuteadlikkuse arendamine, tulevike mõtestamise ja kujundamise lähenemine  (sh tulevikustsenaariumite loomine)

KOGEMUSE disain

tähenduslike kogemuste loomine, 5 E Kogemuse Disaini mudel

Kogemused

Milles seisneb ruumilooja panus ja töö?

Ruumiloojad ühes päevas: disainmõtlemise koolitus

Arendusprotsesside juhtimine

Disainiteekond: kuidas me saaksime mõjusalt rakendada Räägime Lastest lähenemist Eestis? peaasi.ee

TORG arendusteekond: kooli meeskonna osalemine koolielu loomise protsessis, Tõnismäe Riigigümnaasium

Co-creating Starship Learning Ecosystem Advanced Imagineering arendusraamistiku toel. Loe artiklit.

Teekond alustavat õpetajat toetavaks koolijuhiks ja õpetajate järelkasvu väärtustava koolikultuuri kujundajaks. MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool

Working together to transform public health services for Kyrgyzstan. Rahvatervise arengukava koostamise toetamine koostöös Maailma Terviseorganisatsiooniga (WHO)

Inseneride labor: kuidas luua insenere toetav arengukeskkond?, Eesti Energia

Kohtumiste läbiviimine 

Tulevike disaini töötuba. Tervise Arengu Instituut.

          Loomelaager: loov enesekindlus ja kogemuse disain, Astri Grupp

          Avaliku sektori keskastmejuhtide konverents usalda.me, Rahandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus

          Huvihariduse -ja tegevuse kevadkool. HARNO

WHO’s presence and work today and in the future:  How can WHO/Europe enhance its presence and work to increase its relevance for colleagues in Estonia?

          Põlva Gümnaasiumi retriit ja mõttesuunapäev: tagasisidest õppimine ja sihiseade uueks õppeaastaks

Põlva Gümnaasiumi ümarlaud “Kuidas me saame toetada iga õppija ja õpetaja tähenduslikku õpiteed meie koolis?

Ideekorje kutsesüsteemi uue kontseptsiooni visandamiseks, SA Kutsekoda

OSKA tiimi tuleviku kavandamise mõttesuunapäev: kuidas ja kellele me saame luua päriselt väärtust? SA Kutsekoda

Tartu Kunstikooli retriit: võtame hetkeks aja maha ja kiikame uudishimuga tulevikku. Häälestumine 2020 õppeaastaks.

International symposium: working together for the health and well-being of our communities, WHO

KODAR mõttetalgud. Mõttetalgute metoodika ja läbiviimist toetavate materjalide väljatöötamine

Huvihariduse ja huvitegevuse konverentsi ettevalmistus ja läbiviimine, ENTK, Shiftworks

EU Noortekonverentsi ettevalmistus ja läbiviimine, ENTK ja HTM

Arenguprogrammide disain ja elluviimine

Arenguprogramm “Dialoog kogukonnaga” KOV juhtidele, Eesti Koostöö Kogu. Tutvu juhendmaterjaliga “Dialoog kogukonnaga”.

Pilootprogramm raamatukoguhoidjatele: “Kohalike dialoog kohalikus raamatuskogus”.  Tutvu juhendmaterjaliga “Dialoogid raamatukogus”

Kohalike omavalitsuste haridusjuhtide arenguprogramm, HARNO

Arendus- ja motivatsioonipäevad, PESA hotell

Arendus- ja koostööprotsesside eestvedamine, Tallinna Ülikool

Arendus- ja koostööprotsesside eestvedamine “PMA protsessilabor”, Põllumajandusamet

Setomaa Turismitegijate Arenguprogramm “Tegija uuendab”, MTÜ Setomaa Turism

Koolitusprogramm “Uuenduste Otsingul”, Tartumaa Arendusselts/Valgamaa Partnerluskogu

Pikaajaline arenguprogramm TUGILA teostajateele “NEET noorte toetamine”, SANA

Pikaajaline koolitusprogramm alaealiste komisjonide liikmetele “Kuidas tulemuslikult toetada abivajavaid noori?”, SANA

Kohalike omavalitsuste koolitusprogramm “Väärt algatused noorte tööotsijate toetamiseks“, Euroopa Noored Eesti büroo

Uute ideede arendamine

Disainmõtlemise töötuba: kuidas me saame toetada töötaja sujuvat sisseelamist organisatsiooni?, PARE
Õpetajate Akadeemia Mõttekoda, Tallinna Ülikool
Disainmõtlemise rakendamise võimalused, Innove

Koolitajate meisterlikkus

Koolitajate koolitus, Government of Kosovo, Support for Strategic Planning Office

       Tähenduslik õppimine, KEKO töötuba

Mõjusa õpikeskkonna loomine, Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus

Sisekoolitajate koolitus, SA Pärnu Haigla

Kursused üliõpilastele: andragoogi kvalifikatsioon ja kompetentsus, andragoogi professionaalne kasv, täiskasvanute õpetamise alused ja põhimõtted, Tallinna Ülikool