Iga arendusprojekt ja koosloomeprotsess on omanäoline, mis algab eelnevast koostööst kliendiga. Hea protsessi kujundamisel on  ruumi koosloomel, katsetamisel, uue esilekerkimisel ja loomingulisel vabadusel. Ruumilooja on toeks parima võimaliku metoodika väljatöötamisel, arenduspäevade ja mõttesuunapäevade sisuloomisel, väärtuste ja visiooni sõnastamise või uudsete lahenduste leidmise teekonnal.

pikaajalised PROTSESSID

muudatuste juhtimise toetamine
koosloome-/kaasamisprotsessi kavandamine ja läbiviimine
loov lähenemine probleemide lahendamisel

isiklik ARENG

muudatuste juhtide isikliku arengu, meisterlikkuse, eneseteadlikkuse ja enesetõhususe toetamine

kaasav juhtimispraktika

protsesside juhtimise võimekuse tõstmine

õpiDISAIN

arenguprogrammide, õpirännakute ja hariduse disain

tulevike DISAIN

lähenemine tulevike mõtestamiseks ja kujundamiseks, sh tulevikustsenaariumite loomiseks

tööTOAD

disainmõtlemine
loov tegutsemine ja uuenduste loomine
iseorganiseeruvad meeskonnad

Kogemuste varasalv

Milles seisneb ruumilooja panus?

Ruumiloojad ühes päevas.

Protsesside juhtimine 

Põlva Gümnaasiumi retriit ja mõttesuunapäev: tagasisidest õppimine ja sihiseade uueks õppeaastaks

Põlva Gümnaasiumi ümarlaud “Kuidas me saame toetada iga õppija ja õpetaja tähenduslikku õpiteed meie koolis?

Ideekorje kutsesüsteemi uue kontseptsiooni visandamiseks. SA Kutsekoda

OSKA tiimi tuleviku kavandamise mõttesuunapäev: kuidas ja kellele me saame luua päriselt väärtust? SA Kutsekoda

Tartu Kunstikooli retriit: võtame hetkeks aja maha ja kiikame uudishimuga tulevikku. Häälestumine 2020 õppeaastaks.

Teekond alustavat õpetajat toetavaks koolijuhiks ja õpetajate järelkasvu väärtustava koolikultuuri kujundajaks. MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool

Working together to transform public health services for Kyrgyzstan. Rahvatervise arengukava koostamise toetamine koostöös Maailma Terviseorganisatsiooniga (WHO)

International symposium: working together for the health and well-being of our communities, WHO

KODAR mõttetalgud. Mõttetalgute metoodika ja läbiviimist toetavate materjalide väljatöötamine

Huvihariduse ja huvitegevuse konverentsi ettevalmistus ja läbiviimine, ENTK

EU Noortekonverentsi ettevalmistus ja läbiviimine, ENTK ja HTM

Inseneride labor: kuidas luua insenere toetav arengukeskkond?, Eesti Energia

Arenguprogrammide disain ja elluviimine

Kohalike omavalitsuste haridusjuhtide arenguprogramm, HARNO

Arendus- ja motivatsioonipäevad, PESA

Arendus- ja koostööprotsesside eestvedamine, Tallinna Ülikool

Arendus- ja koostööprotsesside eestvedamine “PMA protsessilabor”, Põllumajandusamet

Setomaa Turismitegijate Arenguprogramm “Tegija uuendab”, MTÜ Setomaa Turism

Koolitusprogramm “Uuenduste Otsingul”, Tartumaa Arendusselts/Valgamaa Partnerluskogu

Pikaajaline arenguprogramm TUGILA teostajateele “NEET noorte toetamine”, SANA

Pikaajaline koolitusprogramm alaealiste komisjonide liikmetele “Kuidas tulemuslikult toetada abivajavaid noori?”, SANA

Kohalike omavalitsuste koolitusprogramm “Väärt algatused noorte tööotsijate toetamiseks“, Euroopa Noored Eesti büroo

Koolitajate meisterlikkus

Tähenduslik õppimine, KEKO töötuba

Mõjusa õpikeskkonna loomine, Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus

Sisekoolitajate koolitus, SA Pärnu Haigla

Kursused üliõpilastele: andragoogi kvalifikatsioon ja kompetentsus, andragoogi professionaalne kasv, täiskasvanute õpetamise alused ja põhimõtted, Tallinna Ülikool

Uute ideede arendamine

Disainmõtlemise töötuba: kuidas me saame toetada töötaja sujuvat sisseelamist organisatsiooni?, PARE  Õpetajate Akadeemia Mõttekoda, Tallinna Ülikool
Disainmõtlemise rakendamise võimalused, Innove